Úvod | Novinky | Všeobecné podmienky

Všeobecné podmienky

VŠEOBECNÉ PODMIENKY

1. Prevádzkovateľ 

Prevádzkovateľom webových stránok (ďalej len „stránky“) je spoločnosť FRANCE-TECH, spol. s r.o., so sídlom na Rozvojovej 1, 040 11 Košice. IČO 36 189 359 (ďalej len „spoločnosť FRANCE-TECH, spol. s r.o. ") a autorizovani predajca a/alebo servis Peugeot.

2. Všeobecné ustanovenia

Účelom tohto dokumentu (právnych podmienok) je poskytnúť návštevníkom stránok informácie o podmienkach ich použitia. Každý návštevník stránok je povinný oboznámiť sa s týmto dokumentom a použitím stránok vyjadruje svoj súhlas s podmienkami, ktoré sú v ňom uvedené.

3. Obsah stránok

Obsah stránok má výlučne informatívny a nezáväzný charakter. Spoločnosť FRANCE-TECH, spol. s r.o. vyvíja náležíte úsilie, aby obsah stránok a informácie na stránkach uvedené boli bezchybné, neposkytuje však žiadnu záruku na použitie obsahu stránok alebo informácií na stránkach uvedených. 

4. Ochrana duševného vlastníctva

Obsah a dizajn stránok sú duševným vlastníctvom spoločnosti FRANCE-TECH, spol. s r.o. a / alebo duševným vlastníctvom partnerov spoločnosti FRANCE-TECH, spol. s r.o., pričom akékoľvek a všetky práva k týmto predmetom duševného vlastníctva sú vyhradené.
Akékoľvek použitie obchodných značiek a ochranných známok, ktoré sú na stránkach uvedené alebo zobrazené, najmä nie však výlučne kopírovanie, úprava, rozširovanie alebo akékoľvek komerčné použitie obchodných značiek a ochranných známok je zakázané bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti FRANCE-TECH, spol. s r.o..

5. Použitie obsahu stránok

Obsah stránok môže byť použitý iba v súlade s podmienkami tohto dokumentu (právnych podmienok) a v súlade s podmienkami aplikovaných všeobecne záväzných právnych predpisov.
Spoločnosť FRANCE-TECH, spol. s r.o. udeľuje súhlas výlučne na prezeranie, tlačenie alebo uchovanie obsahu stránok na osobnú nekomerčnú potrebu. 
Akékoľvek iné použitie obsahu stránok, najmä nie však výlučne kopírovanie, úprava, rozširovanie alebo akékoľvek komerčné použitie obsahu stránok alebo jeho časti je zakázané bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti FRANCE-TECH, spol. s r.o..

6. Zmena stránok

Spoločnosť FRANCE-TECH, spol. s r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek, bez predchádzajúceho upozornenia a výlučne podľa vlastného uváženia zmeniť alebo upraviť obsah stránok, ako aj ukončiť prevádzku stránok. 

7. Ochrana osobných údajov

Všetky osobné údaje návštevníkov stránok, ktoré sú poskytnuté spoločnosti FRANCE-TECH, spol. s r.o. prostredníctvom stránok, sú poskytnuté výlučne na základe dobrovoľnosti. 
Spoločnosť FRANCE-TECH, spol. s r.o. nezhromažďuje, neposkytuje tretím osobám ani akýmkoľvek iným spôsobom nespracúva osobné údaje návštevníkov stránok bez predchádzajúce súhlasu dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

8. Zmena právnych podmienok

Spoločnosť FRANCE-TECH, spol. s r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek, bez predchádzajúceho upozornenia a výlučne podľa vlastného uváženia zmeniť alebo upraviť podmienky používania stránok.