VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY UŽÍVANIA MOTOROVÝCH VOZIDIEL PRI DLHODOBOM PRENÁJME

vydané spoločnosťou FRANCE-TECH Košice s.r.o., IČO: 36 189 359, so sídlom Rozvojová 1, 040 11 Košice zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 10794/V podľa ustanovenia § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „OBZ“)

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky užívania motorových vozidiel (ďalej len „VOP“) vydané spoločnosťou FRANCE-TECH Košice s.r.o., IČO: 36 189 359, so sídlom: Rozvojová 1, 040 11 Košice, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 10794/V záväzne upravujú právne vzťahy medzi Prenajímateľom a Nájomcom, ako druhou zmluvnou stranou Zmluvy o nájme dopravného prostriedku (ďalej len „Zmluva“) a sú spolu s protokolom o odovzdaní motorového vozidla a protokolom o vrátení motorového vozidla jej neoddeliteľnou súčasťou.
 2. Prenajímateľ je obchodnou spoločnosťou, predmetom činnosti ktorej je okrem iného prenájom motorových vozidiel. (ďalej len „Prenajímateľ“)
 3. Nájomcom je každá právnická osoba, ktorá platne uzatvorila s Prenajímateľom Zmluvu (ďalej len „Nájomca“).
 4. Príslušenstvom motorového vozidla sa na účely Zmluvy považuje: ……………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 5. Predmetom Zmluvy je záväzok Prenajímateľa prenechať Nájomcovi motorové vozidlo vrátane jeho súčastí, príslušenstva, doplnkov a služieb bližšie špecifikovaných v Zmluve a záväzok Nájomcu zaplatiť Prenajímateľovi dohodnuté nájomné.
 6. Zmluvné strany je spoločné označenie pre Prenajímateľa a Nájomcu (ďalej len „Zmluvné strany“).

II. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

 1. Prenajímateľ sa zaväzuje odovzdať Nájomcovi motorové vozidlo na dočasné užívanie v dobrom technickom stave na mieste dojednanom v Zmluve, vybavené príslušenstvom a dokladmi tak, ako to vyžadujú platné právne predpisy Slovenskej republiky. O odovzdaní aj vrátení motorového vozidla je spísaný protokol podpísaný oboma Zmluvnými stranami.
 2. Nájomca je povinný motorové vozidlo užívať výhradne za účelom jeho prevádzkovania na pozemných komunikáciách výhradne na území Slovenskej republiky a členských štátov EÚ, pričom je povinný dodržiavať všetky dopravné právne predpisy a iné právne predpisy.
 3. Nájomca je povinný užívať motorové vozidlo v súlade s manuálom výrobcu a dbať na to aby na motorovom vozidle nevznikla škoda.
 4. Nájomca je oprávnený využívať motorové vozidlo výhradne pre svoju potrebu. Prenechanie vozidla do ďalšieho nájmu, prevádzkovanie inej zárobkovej činnosti (taxi, UBER, autoškola a pod.), použitie motorového vozidla na automobilových súťažiach, pretekoch a pod., vykonávanie akýchkoľvek zmien a úprav na motorovom vozidle a užívanie motorového vozidla v rozpore s manuálom výrobcu nie je povolené. Pri porušení akejkoľvek povinnosti uvedenej v tomto odseku je Nájomca povinný zaplatiť Prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR.
 5. Nájomca môže určiť okruh vlastných zamestnancov oprávnených používať motorové vozidlo. Iným osobám motorové vozidlo nesmie zveriť ani umožniť im jeho užívanie.
 6. Prenajímateľ je oprávnený vykonávať kontroly za účelom zistenia, či je motorové vozidlo užívané Nájomcom riadnym spôsobom. Na tento účel je Nájomca povinný poskytnúť Prenajímateľovi súčinnosť pristavením motorového vozidla v prevádzke Prenajímateľa. Zamedzenie prístupu Prenajímateľovi k motorovému vozidlu za účelom kontroly je podstatným porušením Zmluvy.
 7. Nájomca je povinný zabezpečiť motorové vozidlo pred odcudzením alebo poškodením, najmä po zaparkovaní motorové vozidlo riadne uzamknúť a nenechávať v ňom kľúče a iné cenné predmety.
 8. Nájomca je povinný bezodkladne informovať Prenajímateľa opotrebe pravidelnej servisnej prehliadky alebo potrebe akejkoľvek údržby a opravy motorového vozidla zistenej Nájomcom, pričom je povinný pre tieto účely umožniť realizáciu prehliadky, údržby alebo opravy motorového vozidla a strpieť obmedzenie jeho užívaní. Pre uvedené účely je Nájomca povinný pristaviť motorové vozidlo v prevádzke Prenajímateľa alebo zabezpečiť ich realizáciu podľa pokynov Prenajímateľa. Počas doby servisnej prehliadky, alebo opravy má Nájomca nárok na náhradné motorové vozidlo poskytnuté Prenajímateľom. Náklady servisnej prehliadky a opráv znáša Prenajímateľ, okrem prípadov keď náklady servisnej prehliadky alebo opravy vznikli v dôsledku užívania motorového vozidla Nájomcom v rozpore so Zmluvou alebo VOP. V tomto prípade sa zaväzuje vzniknuté náklady uhradiť Nájomca v celom rozsahu.
 9. Nájomca sa zaväzuje každú zmenu kontaktných údajov uvedených v záhlaví Zmluvy bezodkladne nahlásiť Prenajímateľovi.

III. FINANČNÁ ZÁBEZPEKA, NÁJOMNÉ A INÉ POPLATKY

 1. Nájomca je povinný zaplatiť Prenajímateľovi finančnú zábezpeku vo výške dohodnutej v Zmluve.
 2. Prenajímateľ je oprávnený zábezpeku zloženú Nájomcom použiť na úhradu akejkoľvek pohľadávky Prenajímateľa voči Nájomcovi vyplývajúcej zo Zmluvy. V prípade zníženia zábezpeky Prenajímateľom týmto spôsobom, je Nájomca povinný na výzvu Prenajímateľa doplniť zábezpeku do pôvodnej výšky do 10 dní od doručenia tejto výzvy. Nedoplnenie zábezpeky do pôvodnej výšky je podstatným porušením Zmluvy.
 3. Prenajímateľ je povinný vrátiť finančnú zábezpeku, resp. jej zostávajúcu časť po znížení Nájomcovi do 30 dní od vrátenia motorového vozidla za podmienky, že Nájomca uhradil Prenajímateľovi všetky záväzky zo Zmluvy.
 4. Nájomca je povinný platiť Prenajímateľovi nájomné dohodnuté v Zmluve počas celej doby trvania nájmu, ktorá začína plynúť dňom odovzdania motorového vozidla Nájomcovi.
 5. Nájomné vyúčtuje Prenajímateľ faktúrou vystavenou koncom kalendárneho mesiaca, so splatnosťou do 14 dní od jej vystavenia.
 6. V cene nájomného sú zahrnuté zimné/letné pneu, servis, diaľničná známka, poistenie, cestná daň a náhradné vozidlo. V cene nájomného nie sú zahrnuté náklady na PHM a ďalšie sankcie spojené s prevádzkou motorového vozidla (parkovné, pokuty a pod.)
 7. V prípade straty kľúčov alebo dokladov k motorovému vozidlu sa Nájomca zaväzuje zaplatiť Prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR.

IV. POISTENIE

 1. Prenajímateľ vyhlasuje, že motorové vozidlo je poistené zákonnou poistkou za škodu spôsobenú prevádzkou automobilu podľa zák. č. 381/2001 Z. z.
  o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za
  škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a havarijnou poistkou.
 2. V prípade akejkoľvek škody na motorovom vozidle najmä v dôsledku odcudzenia motorového vozidla, dopravnej nehody alebo poškodenia motorového vozidla sa Nájomca zaväzuje zaplatiť spoluúčasť vo výške 5% zo spôsobenej škody, minimálne vo výške 200 EUR. Škody na motorovom vozidle nekryté plnením poisťovne podľa poistnej zmluvy sa zaväzuje zaplatiť Nájomca Prenajímateľovi
  v celom rozsahu.
 3. V prípade akejkoľvek škody na motorovom vozidle najmä v dôsledku odcudzenia motorového vozidla, dopravnej nehody alebo poškodenia motorového vozidla je Nájomca vždy povinný privolať políciu a odcudzenie alebo nehodu bezodkladne hlásiť Prenajímateľovi. V opačnom prípade zodpovedá
  za vzniknutú škodu v celom rozsahu.
 4. V prípade vyšetrovanej nehody a v rámci likvidácie škodovej udalosti je Nájomca povinný poskytnúť súčinnosť polícii, poisťovni aj Prenajímateľovi.

V. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“)

Kategórie dotknutých osôb:

zmluvná strana – fyzická osoba – podnikateľ, právnická osoba

Účel spracúvania osobných údajov:

Sledovanie dodržiavania právnych predpisov, obstarávanie právnych záležitostí, poskytovanie právnych rád, skúmanie a pripravovanie zmluvných vzťahov, prevodov majetku, nájomných zmlúv, kúpnych zmlúv, licenčných zmlúv. Ďalej je to zúčastňovanie sa na vypracovaní zmlúv v rámci dodávateľsko – odberateľských vzťahov, uplatňovanie práva na plnenie záväzkov zo zmlúv a majetkových sankcií, práv na náhradu škody a pod.

Názov informačného systému:

Zmluvné vzťahy

Právny základ:

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov., Zákon č. 250/2007 Z. z., zmluvy uzatvorené v zmysle vyššie uvedených právnych predpisov.

Kategórie príjemcov:

orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov

Cezhraničný prenos os. údajov:

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov:

10 rokov po skončení zmluvného vzťahu

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:

Neuskutočňuje sa

Rozsah osobných údajov:

Fyzická osoba:

 • meno a priezvisko,
 • adresa trvalého alebo prechodného pobytu,
 • rodné číslo, pokiaľ bolo pridelené,
 • dátum narodenia,
 • štátna príslušnosť,
 • druh a číslo dokladu totožnosti, ak je Klient fyzickou osobou alebo zástupcom Klienta – právnickej osoby; u fyzickej osoby

 

Právnická osoba:

 • adresa miesta podnikania,
 • označenie registra alebo inej evidencie, v ktorej je fyzická osoba – podnikateľ zapísaná,
 • číslo zápisu do tohto registra alebo inej evidencie;
 • telefónne číslo, 
 • faxové číslo
 • adresa elektronickej
  pošty, pokiaľ Klient týmito kontaktnými údajmi disponuje,
 • doklady a údaje preukazujúce oprávnenie na zastupovanie, pokiaľ ide o zástupcu (údaje z dokladu totožnosti v rozsahu podobizeň, titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, miesto a okres narodenia, trvalý alebo iný pobyt, štátna príslušnosť, záznam o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, druh a číslo dokladu totožnosti, orgán a štát, ktorý doklad vydal, dátum vydania dokladu totožnosti).

 

Dotknuté osoby, oktorých sú spracúvané osobné údaje vnašich informačných systémoch pre konkrétne vymedzené účely si môžu uplatniť písomne alebo elektronicky nasledovné práva:

a) Právo na prístup k osobným údajom – ide o právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje ako aj právo získať prístup k týmto údajom, a to v rozsahu účelov a doby spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, okruhu príjemcov, o postupe v každom automatickom spracúvaní, prípadne o následkoch takéhoto spracúvania. Ako prevádzkovateľ máme právo použiť všetky primerané opatrenia na overenie totožnosti dotknutej osoby, ktorá žiada o prístup k údajom, najmä v súvislosti s online službami a identifikátormi (článok 15, recitál 63, 64 Nariadenia).

b) Právo na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov (článok 16, recitál 65 Nariadenia).

c) Právo na výmaz – „zabudnutie“ tých osobných údajov, ktoré už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali a spracúvali; pri odvolaní súhlasu, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva; pri nezákonnom spracúvaní; ak sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou informačnej spoločnosti (pri deťoch), a to za naplnenia podmienok uvedených v článku 17, recitál 65, 66 Nariadenia.

d) Právo na obmedzenie spracúvania je možné uplatniť, ak ako dotknutá osoba napadnete správnosť osobných údajov a ostatných náležitostí v zmysle článku 18, recitálu 67 Nariadenia, a to formou dočasného presunutia vybraných osobných údajov do iného systému spracúvania, zamedzenia prístupu používateľov k vybraných osobným údajov alebo dočasné odstránenie spracúvania.

e) Právo na prenosnosť osobných údajov je právo Vami poskytnuté osobné údaje do našich informačných systémov na základe súhlasu alebo plnenia zmluvy preniesť k ďalšiemu prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, pokiaľ je to technicky možné aj za naplnenia podmienok článku 20, recitálu 68 Nariadenia v prípade, ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. Uplatňovaním tohto práva nie je dotknutý článok 17 Nariadenia. Právo na prenosnosť údajov sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej nám ako prevádzkovateľovi.

f) Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, máte ako dotknutá osoba právo podať v zmysle článku 77 Nariadenia sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, je v rozpore s Nariadením alebo zákonom o ochrane osobných údajov.

Ako dotknutá osoba máte tiež právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, taktiež ak je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme ako prevádzkovateľ alebo tretia strana (okrem spracúvania vykonávanom orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh), s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú Vaše záujmy alebo základné práva a slobody ako dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov (najmä ak je dotknutou osobou dieťa).
Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, na účely takéhoto priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

Spoločnosť FRANCE-TECH, spol. s.r.o. prijala ako prevádzkovateľ informačného systému všetky primerané personálne, organizačné a technické opatrenia za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov s cieľom v čo najväčšej miere znížiť riziko ich zneužitia, úniku a podobne. V zmysle našej povinnosti vyplývajúcej z článku 34 Nariadenia Vám ako dotknutým osobám oznamujeme, že ak nastane situácia, že ako prevádzkovateľ porušíme ochranu Vašich osobných údajov spôsobom, ktorým pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, bez zbytočného odkladu Vám túto skutočnosť oznámime.

UPOZORNENIE: Z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania. Neposkytnutie povinných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu.
V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme, aby ste nás kontaktovali na emailovej adrese: informacie@francetech.sk

VI. ZÁNIK ZMLUVNÉHO VZŤAHU

 1. Zmluva o nájme dopravného prostriedku na dobu určitú zaniká uplynutím dohodnutej doby nájmu uvedenej v Zmluve.
 2. Pred uplynutím dohodnutej doby nájmu uvedenej v Zmluve, môže nájom skončiť dohodou Zmluvných strán alebo písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo Zmluvných strán. Výpoveď je účinná uplynutím 10 dní od jej doručenia druhej zmluvnej strane.
 3. Prenajímateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy s účinnosťou jeho doručenia Nájomcovi v prípade, ak: a) nájomca užíva motorové vozidlo v rozpore so Zmluvou alebo VOP
  b) nájomca poruší povinnosti vymedzené v Zmluve alebo VOP podstatným spôsobom
  c) nájomca je v omeškaní s akoukoľvek platbou faktúrovanou Prenajímateľom
 4. Nájomca sa zaväzuje vrátiť motorové vozidlo Prenajímateľovi s príslušenstvom a dokladmi v mieste a v čase uvedenom v preberacom protokole ak nie je dohodnuté inak, v stave, v akom ho prevzal s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie.
 5. Nájomca je povinný vrátiť motorové vozidlo v čistom stave. V prípade znečistenia interiéru alebo exteriéru motorového vozidla je Nájomca povinný nahradiť Prenajímateľovi náklady na vyčistenie motorového vozidla vo výške …….. EUR. V prípade nadmerného znečistenia je Nájomca povinný nahradiť Prenajímateľovi skutočne vynaložené náklady na vyčistenie motorového vozidla.

VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Prenajímateľ je oprávnený VOP jednostranne meniť, pričom ich zmenu uverejní na svojej webovej stránke www.francetech.sk. V prípade, ak Nájomca neoznámi Prenajímateľovi svoj nesúhlas so zmenou VOP do 30 dní od doručenia upozornenia na e-mail Nájomcu uvedený v Zmluve, má sa za to, že s novým znením VOP súhlasí.