VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY UŽÍVANIA MOTOROVÝCH VOZIDIEL PRI KRÁTKODOBOM PRENÁJME

vydané spoločnosťou FRANCE-TECH Košice s.r.o., IČO: 36 189 359, so sídlom Rozvojová 1, 040 11 Košice zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 10794/V podľa ustanovenia § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „OBZ“)

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky užívania motorových vozidiel (ďalej len „VOP“) vydané spoločnosťou FRANCE-TECH Košice s.r.o., IČO: 36 189 359, so sídlom: Rozvojová 1, 040 11 Košice, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 10794/V záväzne upravujú právne vzťahy medzi Prenajímateľom a Nájomcom, ako druhou zmluvnou stranou Zmluvy o nájme dopravného prostriedku (ďalej len „Zmluva“) a sú spolu s protokolom o odovzdaní motorového vozidla a protokolom o vrátení motorového vozidla jej neoddeliteľnou súčasťou.
 2. Prenajímateľ je obchodnou spoločnosťou, predmetom činnosti ktorej je okrem iného prenájom motorových vozidiel. (ďalej len „Prenajímateľ“)
 3. Nájomcom je každá právnická osoba, ktorá platne uzatvorila s Prenajímateľom Zmluvu (ďalej len „Nájomca“).
 4. Príslušenstvom motorového vozidla sa na účely Zmluvy považuje: ……………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 5. Predmetom Zmluvy je záväzok Prenajímateľa prenechať Nájomcovi motorové vozidlo vrátane jeho súčastí, príslušenstva, doplnkov a služieb bližšie špecifikovaných v Zmluve a záväzok Nájomcu zaplatiť Prenajímateľovi dohodnuté nájomné.
 6. Zmluvné strany je spoločné označenie pre Prenajímateľa a Nájomcu (ďalej len „Zmluvné strany“).

II. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

 1. Prenajímateľ je povinný odovzdať nájomcovi motorové vozidlo v technickom stave spôsobilom na cestnú premávku, poistené pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, čisté, s povinným vybavením zodpovedajúcim platným právnym predpisom na území Slovenskej republiky a s plnou nádržou pohonných hmôt (PHM).
 2. Prenajímateľ je povinný odovzdať nájomcovi spolu s motorovým vozidlom doklady potrebné na jeho prevádzku v Slovenskej republike (osvedčenie o evidencii vozidla, osvedčenie o kontrole technického stavu vozidla, potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla).
 3. Prenajímateľ je povinný informovať nájomcu o základných vlastnostiach prenajatého motorového vozidla. Prenajímateľ túto povinnosť nemá, ak je príslušenstvom prenajatého motorového vozidla písomný návod.
 4. Prenajímateľ nie je povinný vybaviť prenajaté motorové vozidlo platnou diaľničnou známkou.
 5. Prenajímateľ je oprávnený kontrolovať dodržiavanie podmienok stanovených dohodnutých touto zmluvou.
 6. Prenajímateľ je oprávnený žiadať od nájomcu náhradu škody, ktorá mu vznikne poškodením, zničením, stratou alebo krádežou motorového vozidla, jeho časti, príslušenstva alebo vybavenia. V prípade vzniku škody je prenajímateľ oprávnený žiadať od nájomcu úhradu zmluvnej pokuty (i) vo výške 250 EUR (Slovom: dvestopäťdesiat EUR bez DPH) v prípade, ak škoda nepresiahne sumu 5.000 EUR (Slovom: Päťtisíc EUR bez DPH) a(ii) vo výške 250 EUR (Slovom : dvestopäťdesiat EUR bez DPH) spolu so sumou zodpovedajúcou výške spoluúčasti vyplývajúcej z poistnej zmluvy k motorovému vozidlu v súvislosti s ktorým došlo k vzniku škody v prípade, ak škoda presiahne sumu 5.000 EUR (Slovom: Päťtisíc EUR bez DPH).Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca má právo žiadať vrátenie zmluvnej pokuty zaplatenej podľa predchádzajúcej vety tohto bodu Zmluvy v prípade, ak nárok na náhradu škody, ktorá vznikne prenajímateľovi poškodením, zničením, stratou alebo krádežou motorového vozidla, jeho časti,príslušenstva alebo vybavenia bude v celom rozsahu uspokojený nájomcom alebo osobou zodpovednou za vznik škody. Zmluvné strany sa dohodli, že prenajímateľ má právo na zmluvnú pokutu (i) vo výške 150 EUR (Slovom: jednostopäťdesiat EUR bez DPH) v prípade,ak nájomca odovzdá prenajímateľovi motorové vozidlo v nadmerne znečistenom stave (či už interiér alebo exteriér) a (ii) vo výške 300 EUR (Slovom: tristo EUR bez DPH) v prípade porušenia zákazu fajčenia v motorovom vozidle.
 7. Prenajímateľ je oprávnený žiadať od nájomcu náhradu nákladov účelne vynaložených v súvislosti s obstaraním nových dokladov k motorovému vozidlu v prípade, že nájomca pri vrátení vozidla nevráti prenajímateľovi.

III. PRÁVA A POVINNOSTI NÁJOMCU

 1. Nájomca je oprávnený užívať prenajaté motorové vozidlo osobne po dobu dohodnutú v nájomnej zmluve na účel, na ktorý je vozidlo určené.
 2. Nájomca sa zaväzuje používať motorové vozidlo v súlade podmienkami stanovenými zákonom č. 8/2009. Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v platnom znení a v súlade s ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 3. Nájomca sa zaväzuje používať motorové vozidlo v súlade podmienkami stanovenými v príručke na obsluhu a údržbu motorového vozidla.
 4. Nájomca vyhlasuje, že si je vedomý, že náklady na pohonné hmoty a ďalšie prevádzkové náklady (najmä čistenie motorového vozidla, voda do ostrekovačov) hradí sám, bez nároku na započítanie so sumou nájomného.
 5. Nájomca vyhlasuje, že si je vedomý, že nesie plnú zodpovednosť za vynesené rozsudky alebo uložené pokuty v prípade porušenia podmienok stanovených zákonom č. 8/2009. Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v platnom znení alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 6. Nájomca je povinný viesť evidenciu prevádzky motorového vozidla (kniha jázd), najmä o dni vykonania cesty, prejdenej vzdialenosti a cieľovom mieste cesty a tieto na požiadanie bezodkladne predložiť prenajímateľovi.
 7. Nájomca je povinný chrániť prenajaté motorové vozidlo pred poškodením, stratou alebo zničením a pri každom opustení ho uzamknúť a zabezpečiť doplnkovým elektronickým alebo mechanickým zabezpečovacím zariadením, ak je ním vybavené.
 8. Nájomca nie je oprávnený prenechať užívanie ani vedenie prenajatého motorového vozidla inej osobe. Nájomca nie je oprávnený prenechať predmet nájmu do podnájmu ani ho vypožičať inej osobe. Motorové vozidlo je oprávnený viesť iba vodič uvedený v čl. I tejto zmluvy. Nájomca ručí prenajímateľovi za to, že vodič je držiteľom platného vodičského oprávnenia, jeho oprávnenie viesť vozidlo nebolo obmedzené súdom ani iným kompetentným orgánom a neexistujú žiadne okolnosti, ktoré by akýmkoľvek spôsobom obmedzovali jeho spôsobilosť viesť motorové vozidlo.
 9. Nájomca je povinný dbať na to, aby nedochádzalo k nadmernému opotrebeniu alebo zničeniu funkčných časti motorového vozidla a nepoužívať ho mimo cesty.
 10. Nájomca je povinný bezodkladne po zistení vady na vozidle o tom informovať prenajímateľa a ďalej postupovať podľa jeho pokynov a pri vrátení vozidla upozorniť na všetky vady, ktoré sa počas nájmu na prenajatom motorovom vozidle vyskytli. Na odtiahnutie vozidla je nájomca povinný privolať prenajímateľa.
 11. Nájomca nesmie vykonávať zmeny, opravy alebo úpravy alebo iné zásahy na motorovom vozidle. Nájomca nemá právo na náhradu nákladov vynaložených na zmeny, opravy alebo úpravy motorového vozidla.
 12. Nájomca nie je oprávnený zúčastňovať sa s prenajatým motorovým vozidlom súťažných jázd, závodov nebo cvičných jázd, vystavovať, použiť
  na účely porovnávacej reklamy, ani ho prenechať iným osobám na tieto účely.
 13. Nájomca nesmie opustiť s prenajatým motorovým vozidlom Slovenskú republiku bez výslovného predchádzajúceho súhlasu prenajímateľa. Pri porušení tohoto zákazu prenajímateľ nehradí žiadne náklady a škody vzniknuté v cudzine a nájomca je povinný v prípade uplatnenia akéhokoľvek nároku tretej osoby v tejto súvislosti voči prenajímateľovi uhradiť.
 14. Nájomca je povinný okamžite hlásiť každú dopravnú nehodu, ku ktorej došlo v súvislosti s užívaním prenajatého motorového vozidla orgánom polície, aj v prípade, že nedošlo k poškodeniu prenajatého motorového vozidla a požiadať o vydanie potvrdenia o dopravnej nehode. Taktiež je povinný ohlásiť dopravnú nehodu prenajímateľovi a ďalej postupovať podľa jeho pokynov.
 15. Nájomca je povinný osobne vrátiť motorové vozidlo čisté a so všetkými dokladmi, ktoré prevzal, s plnou nádržou pohonných hmôt v mieste jeho prevzatia od prenajímateľa.
 16. Nájomca sa zaväzuje nahradiť náklady účelne vynaložené v súvislosti s obstaraním nových dokladov v prípade, že nájomca pri vrátení vozidla nevráti prenajímateľovi všetky prevzaté doklady.

IV. POISTENIE MOTOROVÉHO VOZIDLA, DOPRAVNÉ NEHODY A ŠKODA NA VOZIDLE

 1. Prenajímateľ je povinný uzatvoriť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a hradiť poistné a poistiť motorové vozidlo pre prípad poškodenia, zničenia alebo krádeže motorového vozidla, jeho častí a príslušenstva a výbavy predpísanej výrobcom a to v rozsahu stanovenom platnými predpismi a poistnými podmienkami zvolenej poisťovne. Prenajímateľ je povinný nájomcu oboznámiť s podmienkami poistenia, ak tieto nevyplývajú z právnych predpisov.
 2. Pri vzniku škody, na ktorú sa nevzťahuje poistenie alebo poistné plnenie poisťovne nenahrádza celú škodu, je nájomca povinný prenajímateľovi takúto škodu, prípadne ďalšiu škodu vzniknutú prenajímateľovi nahradiť. Nájomca vždy znáša spoluúčasť vo výške stanovej poistnými podmienkami poisťovne.
 3. V prípade nehody, ktorá je poistnou udalosťou, pri ktorej došlo ku škode iných osôb, je nájomca povinný oznámiť túto skutočnosť prenajímateľovi a príslušnej poisťovni podľa pokynov prenajímateľa.

 

V. SANKCIE

 1. V prípade, že nájomca nevráti prenajímateľovi prenajaté motorové vozidlo do dohodnutej doby, prenajímateľ je oprávnený žiadať
  a nájomca je povinný zaplatiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR (Slovom: Päťsto EUR bez DPH) za každú začatú hodinu
  omeškania s vrátením prenajatého motorového vozidla. Tým nie je dotknuté právo prenajímateľa na náhradu škody, ani právo prenajímateľa na nájomné. Prenajímateľ je oprávnený požadovať od nájomcu náhradu nákladov v prípade, že nájomca neodovzdá motorové vozidlo s plnou nádržou pohonných hmôt alebo nie je čisté.
 2. V prípade, že nájomca vykoná akékoľvek úpravy či zásahy na prenajatom vozidle bez súhlasu prenajímateľa, je povinný zaplatiť mu
  zmluvnú pokutu vo výške 10 000,00 EUR (Slovom: Desaťtisíc EUR bez DPH), tým nie je dotknuté právo prenajímateľa na náhradu škody.
 3. Prenajímateľ je oprávnený zadržať motorové vozidlo nájomcu na zabezpečenie svojich pohľadávok voči nájomcovi.
 4. Pri podstatnom porušení povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy môže oprávnená strana písomne od zmluvy odstúpiť a požadovať od povinnej strany náhradu škody, ktorá jej vinou vznikla, v súlade s platnou právnou úpravou.
 5. Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvných povinností budú považovať porušenie akejkoľvek povinnosti vyplývajúcej z tejto zmluvy, ktoré nebude napravené ani na základe písomnej výzvy oprávnenej strany, obsahujúcej primeranú lehotu na jej odstránenie.
 6. Prenajímateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj bez výzvy v zmysle ods. 4 tohto článku, v prípade ak hrozí vznik škody na motorovom
  vozidle alebo ak hrozí vznik inej škody prenajímateľovi.

 

VI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Podpisom nájomnej zmluvy nájomca potvrdzuje, že:
  a) bol oboznámený s vlastnosťami prenajatého motorového vozidla,
  b) bol oboznámený s výškou nájomného a podmienkami jeho platenia, ako aj so sankciami v prípade porušenia zmluvných podmienok,
  c) bol oboznámený s podmienkami poistenia motorového vozidla, vrátane výšky spoluúčasti pri poistnej udalosti,
  d) prevzal vozidlo nepoškodené, čisté, s plnou nádržou pohonných hmôt, v stave spôsobilom na prevádzku na pozemných komunikáciách a s vybavením uvedeným v nájomnej zmluve,
  e) prevzal doklady nevyhnuté na prevádzku vozidla a jedno vyhotovenie tejto nájomnej zmluvy,
  f) súhlasí so všetkými podmienkami v tejto zmluve a zaväzuje sa splniť všetky finančné záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy alebo jej porušenia a ďalšie záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy.
 2. Táto zmluva sa spravuje právom slovenskej republiky. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva sa spravuje Obchodným zákonníkom.
 3. Táto zmluva je spísaná v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá strana si ponechá jeden rovnopis.
 4. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
 5. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa pri podpisovaní je slobodná a vážna a jej prejav je určitý a bez omylu, a že zmluva nie je uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

 

Neodeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je cenník opráv a poplatkov v prílohe.