Štatút súťaže „France-Tech valentínska súťaž“

Predmetom tohto štatútu je úprava súťažných podmienok súťaže „France-Tech valentínska súťaž“ (ďalej len „súťaž“), ktorej účastníci, ktorí sa zapoja do súťaže a stanú sa v zmysle tohto štatútu výhercami, môžu vyhrať výhry tak, ako to je uvedené v tomto štatúte nižšie.

Súťaž je propagačnou súťažou, ktorá nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Organizátorom súťaže je spoločnosť FRANCE-TECH, spol. s r. o., sídlo: Rozvojová 040 11 Košice, IČO: 36189359, IČ DPH: SK2020045577, registrácia: Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 10794/V (ďalej len „organizátor súťaže“). Organizátor súťaže je zároveň poskytovateľom cien do súťaže.

Technický servis súťaže zabezpečuje spoločnosť MENTRA s. r. o., so sídlom Pod Rovnicami 51 841 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 51453959, Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 127097/B (ďalej len „prevádzkovateľ súťaže“).

Do súťaže sa môže zapojiť a výhercom v súťaži sa môže stať ktorákoľvek fyzická osoba, ktorá je používateľom sociálnej siete Facebook a stránky  https://www.facebook.com/francetechsro a zároveň ktorá:

a) je občanom SR alebo má trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky;

b) splní podmienky tohto štatútu;

c) súhlasí s ustanoveniami tohto štatútu;

d) je staršia ako 18 rokov (ďalej len „súťažiaci“).

e) bola v ktoromkoľvek predchádzajúcom období zákazníkom jednej z pobočiek France-Tech v Bratislave, Košiciach alebo Nitre.

Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci, štatutári a majitelia organizátora súťaže a prevádzkovateľa súťaže, ako ani osoby týmto osobám blízke (v súlade s definíciou § 116 Občianskeho zákonníka – časť vety pred bodkočiarkou). Ak sa preukáže, že výherca súťaže je touto osobou, organizátor súťaže ho môže zo súťaže vylúčiť s následkom, že stráca nárok na výhru, výhra sa mu neodovzdá a zostáva k dispozícii organizátorovi súťaže.

Zapojením sa do súťaže súťažiaci vyslovuje svoj súhlas s pravidlami súťaže a týmto štatútom.

Súťaž sa uskutoční v období od 11. 2. 2021 do 14. 2. 2021.

Miestom konania súťaže je územie Slovenskej republiky.

Účastník sa môže do súťaže zapojiť v období trvania súťaže, ktoré je uvedené v bode 4 tohto štatútu prostredníctvom sociálnej siete Facebook. Úlohou súťažiaceho je do komentára pod príspevkom zverejneným organizátorom na https://www.facebook.com/francetechsro vložiť komentár, v ktorom označí osobu / osoby, ktorá by chceli vziať na romantickú víkendovú jazdu. Súťaž má 1 kolo, ktoré prebehne v období uvedenom vyššie. Budú vyžrebovaní traja výhercovia pre každú pobočku 1 výherca.

Používanie viacerých facebookových identít jedným súťažiacim je zakázané. Porušenie tohto ustanovenia môže viesť k vylúčeniu súťažiaceho zo súťaže.

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na vylúčenie súťažiaceho, ktorého odpoveď bude obsahovať vulgárne vyjadrenia, vyjadrenia poškodzujúce dobrú povesť organizátora súťaže alebo prevádzkovateľa súťaže alebo nebude zodpovedať dobrým mravom.

Do žrebovacej databázy bude zaradený každý súťažiaci len raz, bez ohľadu na počet komentárov, ktoré pod súťažným statusom vytvoril.

Súťaž bude finálne ukončená dňa 14. 2. 2021 náhodným výberom 3 komentárov prostredníctvom organizátora súťaže alebo ním poverenej osoby spomedzi súťažných komentárov. Prvé dve kolá budú ukončené v období spomínanom vyššie.

Zo všetkých komentárov pridaných pod súťažným príspevkom v čase trvania súťaže na https://www.facebook.com/francetechsro (ak ich autori zároveň splnili ďalšie pravidlá súťaže) budú postupom podľa predchádzajúcej vety vyžrebované 3 víťazné komentáre.

Ako správna odpoveď sa počíta akýkoľvek komentár, v ktorom sa bude nachádzať označenie osoby alebo osôb, s ktorými by sa chcel súťažiaci opäť stretnúť.

Súťažiaci berie na vedomie, že organizátor súťaže nespracúva osobné údaje súťažiacich, ktorí sa nestanú výhercami v zmysle týchto pravidiel súťaže. V súťaži sa tak spracúvajú iba osobné údaje výhercov. Tieto osobné údaje budú spracúvané v rámci realizácie súťaže v súlade s platnými právnymi predpismi pre ochranu osobných údajov, najmä Nariadenia EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (Nariadenie GDPR), Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Výhrami v súťaži je nasledujúca odmena:

Predmet výhry si výherca môže vyzdvihnúť po preukázaní totožnosti priamo od spoločnosti FRANCE-TECH, spol. s r.o. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo zmeniť formu odovzdania výhry. Výherca sa riadi pokynmi, ktoré sú uvedené ako pri štandardnom prenájme vozidla: https://www.francetech.sk/pozicovna-aut-podmienky-prenajmu/, prípadne si organizátor súťaže FRANCE-TECH, spol. s r. o. vymedzuje právo určiť si podmienky užívania výhry rovnako ako dátum víkendovej jazdy.

Výherca bude určený organizátorom súťaže dňa 14. 2. 2021. Výherca bude vyhlásený v komentároch pod súťažným príspevkom na sociálnej sieti Facebook a taktiež bude výherca o tejto skutočnosti upovedomený prostredníctvom správy jemu zaslanej na sociálnej sieti Facebook (ďalej len „výherca“). Súčasťou tohto upovedomenia budú zároveň inštrukcie, akým spôsobom je možné si výhru uplatniť. Ak si výherca neuplatní nárok na výhru v lehote stanovenej v upovedomení o výhre, vzdá sa výhry, resp. nesplní inú podmienku podľa tohto štatútu, stráca týmto nárok na príslušnú výhru a nemá nárok na náhradné plnenie.

Ak nie je možné skontaktovať sa s výhercom a výherca sa neozve organizátorovi súťaže do 24 hodín od termínu, keď bol prvýkrát kontaktovaný prostredníctvom správy jemu zaslanej, stráca nárok na výhru a výhru získava vyžrebovaný náhradník.

Výhry zo súťaže sú predmetom dane z príjmov v zmysle zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) a výhercovia sú povinní pri zdanení výhry postupovať podľa tohto zákona. Výhry, ktoré obdržia výhercovia, predstavujú výhry pred zdanením. Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov výhry zo súťaže neprevyšujúcej výšku 350,- EUR sú od dane oslobodené.

Výhra odovzdaná výhercovi predstavuje výhru pred zdanením a organizátor súťaže nenesie zodpovednosť za akékoľvek daňové povinnosti vyplývajúce z prijatia výhry výhercom.

Výhra v súťaži nie je vymáhateľná súdnou cestou. Výhru nie je možné vymeniť za hotovosť alebo finančnú odmenu. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel súťaže rozhodne o ďalšom postupe organizátor súťaže.

Výherca berie na vedomie, že organizátor súťaže a prevádzkovateľ súťaže budú spracúvať jeho osobné údaje za účelom:

a) identifikácie výhercu ako účastníka súťaže;

b) overenia splnenia podmienok účasti v súťaži stanovených týmto štatútom;

c) kontaktovania výhercu a doručenia výhry;

d) informovania výhercu o výhre na Instagram profile a prípadne na Facebook profile organizátora súťaže;

e) overenie správnosti a platnosti údajov poskytnutých výhercom pri preberaní výhry;

f) na propagačné a reklamné účely, v súvislosti s prezentáciou súťaže a výrobkov organizátora súťaže.

Poskytnutie osobných údajov výhercom je podmienkou pre odovzdanie výhry výhercovi (požiadavka potrebná na plnenie zmluvy). V prípade odmietnutia poskytnutia osobných údajov výhercom nemôže byť výhercovi odovzdaná výhra.

Výherca berie na vedomie, že organizátor súťaže a prevádzkovateľ súťaže spracúvajú osobné údaje výhercu v súlade s platnou legislatívou. Podrobnosti ohľadne spracúvania osobných údajov v súťažiach sú zverejnené na našej internetovej stránke https://www.francetech.sk/ochrana-osobnych-udajov/.

Pravidlá tejto súťaže budú k dispozícii na požiadanie u organizátora súťaže a na fanstránke https://www.facebook.com/francetechsro. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na skrátenie súťaže, jej prerušenie alebo zmenu pravidiel. Akúkoľvek zmenu pravidiel súťaže oznámi organizátor súťaže na svojej fanstránke https://www.facebook.com/francetechsro.

Ustanovenia tohto štatútu sa stávajú platnými a účinnými dňom ich zverejnenia na internetovej stránke https://www.facebook.com/francetechsro.

Súťažiaci sa zaväzuje, že uvedie pravdivé údaje a bude postupovať v súlade s podmienkami uvedenými v tomto štatúte.

Súťažiaci sa zaväzuje, že svojou účasťou v súťaži neporušil a ani neporuší všeobecne záväzné právne predpisy a ani podmienky uvedené v tomto štatúte.

Súťažiaci berie na vedomie, že pri využívaní webových stránok a serverov v súvislosti so súťažou sa nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo v rozpore s dobrými mravmi a nesmie uskutočňovať žiadne úkony, ktorými by bránil alebo sa snažil brániť v zúčastnení sa v súťaži ďalším súťažiteľom, alebo ktorými by ohrozoval súťaž alebo by súťaž narúšal. Súťažiaci nesmie obťažovať ostatných súťažiteľov.

Každý súťažiaci preberá zodpovednosť za používanie sociálnej siete Facebook a vyhlasuje a svojím súhlasom s týmto štatútom sa zaväzuje, že svojou účasťou v súťaži nebude porušovať všeobecne záväzné právne predpisy a podmienky súťaže. Túto zodpovednosť administrátor, majiteľ domény, prevádzkovateľ webhostingu, majiteľ servera, poskytovateľ pripojenia nepreberá.

Každý súťažiaci sa zaväzuje, že nijakým spôsobom nebude poškodzovať ďalších súťažiacich alebo tretie osoby alebo porušovať podmienky uvedené v tomto štatúte. V prípade porušenia tejto podmienky je organizátor súťaže oprávnený súťažiaceho zo súťaže vylúčiť.

Súťažiaci sa zaväzuje, že svojím konaním nebude znevažovať, zosmiešňovať alebo akýmkoľvek spôsobom poškodzovať záujmy organizátora súťaže, jeho dobré meno a nesmie propagovať služby iných osôb, ktoré sú v priamom alebo nepriamom konkurenčnom vzťahu k organizátorovi súťaže. V prípade porušenia tejto podmienky je organizátor súťaže oprávnený súťažiaceho zo súťaže vylúčiť.

Každý súťažiaci v plnom rozsahu objektívne zodpovedá za úkony v súvislosti so súťažou alebo používaním sociálnej siete Facebook. Organizátor súťaže, prevádzkovateľ súťaže a ani prevádzkovateľ webovej stránky túto zodpovednosť nepreberajú a nezodpovedajú za žiadne uploady, filehostingy, sťahovanie alebo vkladanie akýchkoľvek odkazov.

Súťažiaci berie na vedomie a súhlasí, že organizátor súťaže je oprávnený ustanovenia tohto štatútu kedykoľvek meniť alebo súťaž kedykoľvek zrušiť. V prípade, že dôjde k zmene štatútu, súťažiaci berie na vedomie a súhlasí s tým, že platná a účinná je vždy posledná verzia štatútu. Organizátor súťaže a prevádzkovateľ súťaže nie sú povinní o zmene pravidiel osobitne informovať súťažiacich, pretože aktuálne platná a účinná verzia je vždy zverejnená na internetovej stránke www.francetech.sk;

Súťažiaci sa zaväzuje riadiť sa týmto štatútom, pokynmi organizátora súťaže a prevádzkovateľa súťaže a iných osôb podieľajúcich sa na súťaži; ich rozhodnutia budú vo všetkých ohľadoch týkajúcich sa súťaže konečné a záväzné pre všetkých súťažiacich. Súťaž sa riadi výhradne štatútom, ktorý upravuje práva a povinnosti súťažiteľov, ich zodpovednosť a jej pravidlá. Žiadny súťažiaci nemá nárok na výhru, pokiaľ nesúhlasí s týmto štatútom a nesplní povinnosti z neho vyplývajúce. Súťažiaci tiež nemá nárok na výhru, ak nesplnil podmienky súťaže.

Právne vzťahy neupravené týmto štatútom sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky a súťažiaci sa zaväzujú sa im podrobiť.

Organizátor súťaže, prevádzkovateľ súťaže a osoby uskutočňujúce činnosti pre súťaž nezodpovedajú za žiadne technické problémy alebo technické poruchy alebo za výhru, jej kvalitu alebo akosť alebo akékoľvek iné škody alebo chyby, ktoré vzniknú v súvislosti so súťažou alebo za akékoľvek hardvérové alebo softvérové chyby alebo chybné pripojenia na internet alebo za akékoľvek obmedzenia pripojenia na internet, server alebo za úplnú alebo čiastočnú nedostupnosť sociálnej siete Facebook z akéhokoľvek dôvodu alebo za preťaženie internetu alebo webovej stránky, alebo za nepovolený ľudský alebo iný zásah do postupu alebo procesu súťaže, a to najmä za nedovolené zasahovanie, hackovanie, krádež, vírusy, chyby, červy alebo za poškodenie alebo zrušenie akéhokoľvek aspektu súťaže a ani za žiadne výkony, ktoré neuskutočňujú alebo neprevádzkujú priamo sami.

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na posúdenie splnenia všetkých podmienok súťaže zo strany súťažiteľov a tiež právo na (i) prípadné vylúčenie súťažiteľa zo súťaže pre prípadné nesplnenie niektorej z nich, (ii) nepriznanie nároku na výhru; a to aj v prípade, ak prípadné nesplnenie ktorejkoľvek z podmienok bude zistené dodatočne (po určení účastníka za výhercu v súlade s týmito pravidlami); najneskôr však ku momentu odovzdania/uplatnenia výhry.

Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo akejkoľvek inej kompenzácie. Účastník súťaže berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platných právnych predpisov vymáhať súdnou cestou. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo meniť pravidlá a podmienky súťaže, najmä, ale nie výlučne pravidlá vyhlasovania výhercov, dátum ukončenia súťaže, počet výhercov, ako aj druhy výhier. Zmenu pravidiel a podmienok súťaže organizátor súťaže vhodným spôsobom zverejní. Za vhodné zverejnenie sa považuje najmä zverejnenie na internetovej stránke https://www.facebook.com/francetechsro.

V Bratislave dňa 11. 2. 2021